Algemene voorwaarden doneren

Op deze pagina lees je alles over de algemene voorwaarden die gelden als je geld wilt doneren aan Consensus Vocalis.

Je doneert aan onderstaande ontvangende partij:

Stichting Consensus Vocalis, gevestigd te Enschede, kantoorhoudende aan de Hooiraamhoek 66, (postcode 7546 MB), ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 51264048, hierna verder te noemen: Consensus Vocalis.

Telefoon: +31 6 40 32 37 47
Bereikbaarheid: maandag t/m vrijdag van 10:00 uur tot 17:00 uur, op feestdagen gesloten.
Email: [email protected]
Consensus Vocalis is aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

Artikel 1. Definities (alfabetisch)

 1. Afkoelingsperiode: een periode waarbinnen de gevende partij van de overeenkomst kan afzien.
 2. Donatie: een door de gevende partij aan Consensus Vocalis geschonken geldbedrag.
 3. Donatie formulier: middel om online een donatie te doen aan Consensus Vocalis.
 4. Gevende partij: de natuurlijke – of rechtspersoon die middels een elektronische machtiging, via de website van Consensus Vocalis, een donatie doet aan Consensus Vocalis.
 5. Statuten: Consensus Vocalis streeft ernaar de ensemblezang zo breed mogelijk in te zetten in de samenleving. Niet alleen door middel van concerten en opera’s met partners, maar ook met eigen (muziektheater)producties waarbij we jonge talentvolle zangers en theatermakers aan ons willen binden, met workshopdagen voor amateurzangers en met bijzondere spraakmakende educatieve projecten.
 6. Online doneren: het geven van geld middels een elektronische machtiging via de website van Consensus Vocalis aan Consensus Vocalis.
 7. Ontvangende partij: de rechtspersoon Stichting Consensus Vocalis die op basis van de overeenkomst een donatie ontvangt welke gebruikt wordt ten behoeve van de uitvoering van de statuten.
 8. Overeenkomst: de overeenkomst op afstand tussen ontvangende partij en gevende partij.
 9. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de Ontvangende Partij georganiseerd systeem voor doneren tot het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke online donatie aan Consensus Vocalis.
 2. De gevende partij stemt, door online te doneren, in met deze Algemene Voorwaarden.
 3. Consensus Vocalis behoudt zich het recht voor om de Algemene Voorwaarden tussentijds te kunnen wijzigen.

Artikel 3. Rechten ontvangende partij, Consensus Vocalis

 1. Online donaties komen volledig ten goede aan Consensus Vocalis.
 2. Consensus Vocalis is binnen haar statuten volledig vrij in het bestemmen van deze online donaties.
 3. Het eigendom van het gedoneerde bedrag gaat over op Consensus Vocalis nadat het gedoneerde bedrag op de bankrekening van Consensus Vocalis is bijgeschreven.
 4. Aansprakelijkheid: Consensus Vocalis aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan de zijde van de gevende partij als gevolg van de door de gevende partij gedane donatie. De gevende partij vrijwaart Consensus Vocalis voor alle aanspraken van derden voor schade geleden door die derden als gevolg van de donatie van de gevende partij aan Consensus Vocalis .

Artikel 4. Rechten gevende partij

 1. De Gevende Partij heeft een Afkoelingsperiode voor Online Donaties via een Donatie formulier van acht (8) werkdagen. In deze periode kan de Overeenkomst schriftelijk door de gevende partij worden ontbonden door een mail te sturen aan [email protected].

Artikel 5. Plichten Consensus Vocalis

 1. Consensus Vocalis verplicht zich de ontvangen bedragen te besteden overeenkomstig de statuten.
 2. Consensus Vocalis neemt passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de communicatie, de persoonsgegevens, de elektronische overdracht van data en online donaties en zorgt voor een veilige webomgeving. Het betreft hier een inspanningsverplichting. Consensus Vocalis aanvaardt geen aansprakelijkheid uit hoofde van deze verplichting.
 3. Alle personen die namens Consensus Vocalis bevoegd zijn van de persoonsgegevens kennis te kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding van deze gegevens. Zie verder ons

Artikel 6. Plichten gevende partij

 1. Om een overeenkomst te sluiten met ontvangende partij moet gevende partij tenminste 18 jaren oud zijn. Door het aangaan van een overeenkomst verklaart de gevende partij dat hij aan deze leeftijdsgrens voldoet;
 2. Gevende partij die onder de 18 jaren oud is kan een online donatie en online betaling alleen doen in bijzijn van en met goedkeuring van een ouder of voogd;
 3. De gevende partij geeft zijn correcte identiteitsgegevens op.
 4. De gevende partij verricht uitsluitend donaties met middelen waarover hij/zij mag beschikken en waarover hij/zij zeggenschap heeft.
 5. De gevende partij ziet er op toe dat een eventuele partner, in de zin van artikel 88 boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (http://www.wetboek-online.nl/wet/Burgerlijk%20Wetboek%20Boek%201/88.html), vooraf zijn/haar toestemming heeft verleend voor de donatie, indien deze is te beschouwen als ongebruikelijk en/of bovenmatig.

Artikel 7. Verwerking persoonsgegevens

 1. Consensus Vocalis verwerkt de door de gevende partij aan Consensus Vocalis verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met alle (wettelijke) voorschriften betreffende de te verwerken gegevens, daaronder in het bijzonder begrepen de voorschriften bij of krachtens de Wet Bescherming Persoonsgegevens gesteld. Zie verder ons privacystatement.
 2. Deze persoonsgegevens worden door Consensus Vocalis verwerkt ten behoeve van het aangaan van donateurschappen, voor de aanvaarding en afwikkeling van overige begunstigingen, voor het uitvoeren van marketingactiviteiten, alsmede om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen.
 3. De gevende partij heeft het recht niet opgenomen te worden voor verdere marketingactiviteiten door een mail te sturen aan [email protected].
 4. De gevende partij heeft het recht te controleren of de door Consensus Vocalis geregistreerde gegevens juist zijn, het recht op correctie, indien de gegevens niet juist blijken te zijn, en het recht op verwijdering van de geregistreerde gegevens. Consensus Vocalis heeft het recht om in dit kader om legitimatie van de gevende partij te verzoeken.

Artikel 8. Slotbepalingen

 1. De disclaimer en het privacystatement die Consensus Vocalis hanteert zijn onverkort van toepassing.

ANBI status

De stichting Consensus Vocalis is door de belastingdienst aangemerkt als een culturele algemeen nut beogende instelling

We horen graag van je

Heb je een vraag, een suggestie of een compliment voor ons? Of wil je graag met ons samenwerken? Laat het ons gerust weten via het contactformulier. We antwoorden je zo snel mogelijk.

Béni Csillag, artistiek leider
Francis Faas, directeur